جلسه شورای سیاست‌گذاری 1402/04/18

دومین جلسه شورای سیاست گذاری همایش با حضور دبیر علمی، مدیر همایش و مدیر روابط عمومی و شورای هماهنگی در دفتر دکتر حاتمی (رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره) برگزار شد. در این نشست بر تکمیل اعضای کمیته علمی از اساتید بنام و برجسته ایرانی و خارجی و لزوم دعوت از سخنرانان خارجی تاکید شد.

نخستین همایش بین المللی مشاوره و خانواده درمانی فرهنگ محور