محورها و موضوعات

پژوهش های نوین در حوزه تعلیم و تربیت مبتنی بر فرهنگ در خانواده

        تعلیم و تربیت دینی و ترویج فرهنگ سبک زندگی در خانواده

        نقش سازنده تعلیم و تربیت و معنویت در پیشگیری از آسیب های خانواده

        نقش فرهنگ در پیشگیری از آسیب های ازدواج و خانواده

        نقش معنویت در سلامت خانواده

پژوهش های نوین در حوزه مشاوره و روان درمانی خانواده

        تاثیر مشاوره و روان درمانی بر سلامت روانی فردی، خانواده و جامعه

        تاثیر مشاوره های پیش از ازدواج در ازدواج موفق

        تاثیر مشاوره و روان درمانی مبتنی بر فرهنگ خانواده ها در بازسازی زندگی زوجی

        تاثیر زوج درمانی مبتنی بر فرهنگ در پیشگیری از آسیب های ازدواج، خانواده و زوجین

        تاثیر مشاوره و روان درمانی بر خانواده و ارتباطات بین فردی

        مطالعات زنان و خانواده ها مبتنی بر فرهنگ و جغرافیا

        تاثیر مشاوره بر سبک های والدگری و الگوهای مناسب فرزندپروری

        مداخلات فرهنگ‌محور خانواده‌های دارای فرزندان با نیازهای ویژه

        مداخلات فرهنگ‌محور برای خانواده‌های گسترده

        نقش مشاوره و روان‌درمانی فرهنگ‌محور در بهزیستی سالمندان

نخستین همایش بین المللی مشاوره و خانواده درمانی فرهنگ محور