شورای سیاستگذاری و ساختار سازمانی

رئیس همایش

پروفوسور شکوه نوابی نژاد

پروفوسور شکوه نوابی نژاد


استاد ممتاز، گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

مشاوره

sh.navabinejad@iranmehr.ac.ir

دبیر همایش

دکتر مهدی رستمی

دکتر مهدی رستمی


گروه روانشناسی سلامت، مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر، تهران، ایران

مشاوره خانواده

dr.me.rostami@iranmehr.ac.ir

مدیر همایش

دکتر نادره سعادتی

دکتر نادره سعادتی


گروه روانشناسی سلامت، مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر، تهران، ایران

مشاوره خانواده

dr.nsaadati@iranmehr.ac.ir

مدیر اجرایی همایش

دکتر علی آقازیارتی

دکتر علی آقازیارتی


گروه روانشناسی سلامت، مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر، تهران، ایران

روانشناسی

ali_aghaziarati@edu.ui.ac.ir

دبیر اجرایی همایش

دکتر سیدعلی دربانی

دکتر سیدعلی دربانی


گروه روانشناسی سلامت، مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر، تهران، ایران

مشاوره خانواده

dr.alidarbani@iranmehr.ac.ir

مدیر روابط عمومی و شورای هماهنگی

آقای کامدین پارساکیا

آقای کامدین پارساکیا


گروه روانشناسی سلامت، مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر، تهران، ایران

مشاوره

kamdinparsakia@iranmehr.ac.ir

مدیر اجرایی کارگاه‌ها

آقای کامدین پارساکیا

آقای کامدین پارساکیا


گروه روانشناسی سلامت، مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر، تهران، ایران

مشاوره

kamdinparsakia@iranmehr.ac.ir

نخستین همایش بین المللی مشاوره و خانواده درمانی فرهنگ محور